ตรวจสอบข้อมูล UN No./ Class

กรุณาพิมพ์ Proper shipping name หรือ UN No.

  • Proper shipping name :
  • UN No. :
UN PROPER SHIPPING NAME CLASS OR DIVISION / SUBSIDIARY RISK(S) GROUP

อ้างอิงตามระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้าอันตรายของท่าเรือแหลมฉบัง พ.ศ. ๒๕๕๙ และข้อกำหนด IMDG -CODE**