ข่าวและกิจกรรม

ประกาศ Update เอกสารคู่มือการใช้ DG-Net Version 14-07-2559
2559-07-14

เรียน ผู้รับบริการทุกท่าน

ทางบริษัทแจ้งประกาศ Update เอกสารคู่มือการใช้ DG-Net Version 14-07-2559 เพื่อให้ผู้รับบริการยืนข้อมูลสินค้าอันตราย ได้ครบถ้วนสอด คล้องกับประกาศ : ระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้าอันตรายของท่าเรือแหลมฉบัง  พ.ศ. 2559 ที่เริ่มประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ได้เพิ่มเติมหัวข้อการพัฒนาระบบ DG-Net ดังนี้

ทางผู้รับบริการทุกท่านสามารถ Download คู่มือการใช้งานดังกล่าว เพื่อปฏิบัติให้สอดคล้องกับ IMDG Code และระเบียบท่าเรือต่อไป

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ คลังสินค้าอันตราย โทร 038-404-700 ต่อ 1000

(รายละเอียดสามารถ Download ได้ตามเอกสารแนบ)

 

คลังสินค้าอันตราย ท่าเรือแหลมฉบัง