ข่าวและกิจกรรม

ห้าม!ทำการตัดหางรถหัวลากตู้ หรือพักตู้ ตามระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้าอันตรายของท่าเรือแหลมฉบัง
2559-08-11

เรียน ลูกค้า และผู้ประกอบรถขนส่งสินค้าอันตรายทุกท่าน

เนื่อง ด้วย ประกาศ : ระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้าอันตรายของท่าเรือแหลมฉบัง  พ.ศ. 2559 ทางคลังสินค้าอันตราย ขอแจ้งให้ลูกค้า และผู้ประกอบการรถขนส่งสินค้าอันตราย ทราบและดำเนินการตามระเบียบฯ กำหนดให้ปฏิบัติตามโดย ห้ามตัดหางรถขนส่งตู้สินค้าอันตราย หรือพักตู้สินค้า (IMPORT/EXPORT) ในเขตพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง  ให้สอดคล้องกับระเบียบฯ ประเภทสินค้าอันตรายของท่าเรือแหลมฉบัง  ดังนี้

• “สินค้าอันตรายกลุ่มที่  ๑”  หมายความว่า  สินค้าอันตรายร้ายแรงมากที่ห้ามบรรทุก
หรือขนถ่าย  หรือเคลื่อนย้ายบนเรือ  หรือผ่าน  หรือถ่ายลําในเขตท่าเรือแหลมฉบัง  ได้แก่  สินค้าอันตราย
ประเภท  ๖.๒  สารแพร่เชื้อ  ประเภท  ๗  วัสดุกัมมันตรังสี  ยกเว้น  สารโคบอลต์ - ๖๐,  Tantalum  Glass,  
Tantalum/Niobium  Concentrate,  Tantalite  หรือ  Columlite  เฉพาะที่นําเข้ามาใช้ประโยชน์แก่
ประเทศไทยเท่านั้น

•“สินค้าอันตรายกลุ่มที่  ๒”  หมายความว่า  สินค้าอันตรายร้ายแรงที่อนุญาตให้ทํา
การบรรทุกหรือขนถ่ายข้างลําในเขตท่าเรือแหลมฉบัง  แต่ไม่อนุญาตให้ฝากเก็บในเขตท่าเรือแหลมฉบัง  
ได้แก่  สินค้าอันตราย  ประเภท  ๑  วัตถุระเบิด  สินค้าอันตรายประเภท  ๒.๓  ก๊าซพิษ

• “สินค้าอันตรายกลุ่มที่  ๓”  หมายความว่า  สินค้าอันตรายนอกเหนือจากที่กําหนดไว้
ในกลุ่มที่  ๑  และกลุ่มที่  ๒  ซึ่งอนุญาตให้ทําการบรรทุก  หรือขนถ่ายข้างลําในเขตท่าเรือแหลมฉบัง   
แต่ต้องเคลื่อนย้ายไปฝากเก็บที่คลังสินค้าอันตรายทันที

หมายเหตุ : กรณีลูกค้า ผู้ประกอบการรถขนส่งสินค้าอันตราย ติดปัญหาในการดำเนินการ รบกวนติดต่อ แผนกลูกค้าสัมพันธ์( Custurmer Service) โทร 038404700 ต่อ 1000  E-mail : dg_cs@jwd-logistics.com

หรือ ศูนย์ความปลอดภัย (Safety Center) โทร 038404777 E-mail : dgps@jwd-logistics.com

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ เพื่อปฏิบัติให้สอดคล้องกับระเบียบการ ท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้าอันตรายของท่าเรือแหลมฉบัง  พ.ศ. 2559 และความปลอดภัยในการขนส่งตู้สินค้าอันตราย ในเขตพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง

คลังสินค้าอันตราย ท่าเรือแหลมฉบัง

ดาวน์โหลด