ข่าวและกิจกรรม

ประกาศแจ้งผู้ขับรถขนส่งสินค้าอันตราย ต้องมีใบอนุญาตขับขี่ประเภทที่ 4 (ท.4) ในการขนส่งสินค้าอันตราย ในเขตพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง
2560-03-10

เรียน ลูกค้า และผู้ประกอบการรถขนส่งสินค้าอันตรายทุกท่าน

เนื่องด้วยประกาศ : ระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้าอันตรายของท่าเรือแหลมฉบัง  พ.ศ. 2559 ทางคลังสินค้าอันตราย ขอแจ้งให้ลูกค้า และผู้ประกอบการรถขนส่งสินค้าอันตราย ทราบและดำเนินการตามระเบียบฯ กำหนดให้ปฏิบัติตามโดย ผู้ขับรถขนส่งสินค้าอันตรายต้องได้รับใบอนุญาตขับขี่ประเภทที่ 4 (ท.4) ให้สอดคล้องกับระเบียบฯ ประเภทสินค้าอันตรายของท่าเรือแหลมฉบัง  ดังนี้

หมวด 8 ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการดำเนินการเกี่ยวกับสินค้าอันตราย

ข้อ 45 "ในการขนส่งสินค้าอันตราย ผู้ขับรถต้องได้รับใบอนุญาตขับขี่ประเภทที่ 4 และมีข้อมูลความปลอดภัยของสินค้าอันตรายและมีข้อมูลความปลอดภัยของสินค้าอันตรายนั้น รวมทั้งต้องทำการผูกยึดสินค้าอันตรายบนรถบรรทุกให้แน่นหนาก่อนขนส่งหรืออกจากเขตทลฉ. ทุกครั้ง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยตลอดเส้นทางการขนส่ง"

*หากผู้ขับรถขนส่งสินค้าอันตรายไม่มีใบอนุญาตดังกล่าว ทางคลังสินค้าอันตรายจะขอไม่อนุญาตให้เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่และจะไม่รับตู้สินค้าอันตรายจนกว่าจะเปลี่ยนให้สอดคล้องกับระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทยต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ เพื่อปฏิบัติให้สอดคล้องกับระเบียบการ ท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้าอันตรายของท่าเรือแหลมฉบัง  พ.ศ. 2559 และความปลอดภัยในการขนส่งตู้สินค้าอันตราย ในเขตพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง

คลังสินค้าอันตราย ท่าเรือแหลมฉบัง

ดาวน์โหลด