ข่าวและกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัย ตามระเบียบการฯ ท่าเรือแหลมฉบัง หมวด 6 การอบยา รมยา
2560-07-25

เรียน ลูกค้าทุกท่าน

เนื่องด้วยประกาศ : ระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้าอันตรายของท่าเรือแหลมฉบัง  พ.ศ. 2559 ทางคลังสินค้าอันตราย ขอแจ้งให้ลูกค้า และผู้ดำเนินการแทนลูกค้า ทราบและดำเนินการตามระเบียบฯ กำหนดให้ปฏิบัติตามโดย ผู้ได้รับอนุญาตรมยาตู้สินค้า ต้องเตรียมเอกสารประกอบการขออนุญาตรมยาตู้สินค้า ในการติดต่อขอรมยา ที่คลังสินค้าอันตราย ดังนี้

1.แบบอนุญาตรมยาตู้สินค้าหรือเติมน้ำยาตู้สินค้า

2.บัตรแสดงตัว ผู้ควบคุมการใช้รับจ้างกำจัดศัตรูพืช

3.สำเนา ใบประกาศนียบัตร ผู้ควบคุมการใช้รับจ้างรมยากำจัดแมลงศัครูผลิตผลเกษตร

4.สำเนา ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย

.........................................................

หมวด  ๖ 
การอบยา  รมยา 

ข้อ  ๒๕  เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน  สิ่งแวดล้อม  และอันตรายที่อาจเกิดขึ้น  
ห้ามอบยาเข้าตู้สินค้าที่ลานจอดรถบรรทุกและไหล่ถนนต่าง ๆ  ภายในเขต  ทลฉ.  ตามประกาศ  ทลฉ.  
เรื่อง  ห้ามอบยาเข้าตู้สินค้าที่ลานจอดรถบรรทุกและไหล่ถนนต่าง ๆ  ภายในเขตท่าเรือแหลมฉบัง   
ฉบับลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๔๕ 
ข้อ  ๒๖  ทลฉ.  อนุญาตให้ทําการรมยาตู้สินค้าเฉพาะตู้สินค้าขาออกที่บรรจุสินค้าเรียบร้อยแล้ว  
ที่คลังสินค้าอันตรายเท่านั้น  ห้ามทําการรมยาตู้สินค้าเปล่าโดยเด็ดขาด 
ข้อ  ๒๗  บริษัทที่ดําเนินการรมยา  หรือตัวแทนเจ้าของสินค้าที่ประสงค์รมยาตู้สินค้าขาออก
ต้องยื่นแบบขออนุญาตรมยาตู้สินค้า  หรือเติมน้ํายาทําความเย็นตู้สินค้า  (ทลฉ.  สคอ.๐๔)  ตามแบบ 
แนบท้ายระเบียบนี้  ที่กองการท่า  ทลฉ.  และคลังสินค้าอันตราย  ก่อนดําเนินการรมยาไม่น้อยกว่า  ๖  ชั่วโมง 
ข้อ  ๒๘  สินค้าขาออกที่ทําการบรรจุตู้สินค้าที่ท่าเทียบเรือฯ  ให้เคลื่อนย้ายนําตู้สินค้ามาทํา
การรมยาได้ที่คลังสินค้าอันตรายเท่านั้น 
ข้อ  ๒๙  ตู้สินค้าที่บรรจุสินค้าอันตราย  เมื่อทําการรมยาแล้วต้องติดเครื่องหมายรมยาที่ประตู
ตู้สินค้า  โดยระบุชื่อสารเคมีที่ใช้และวันที่ทําการรมยา  พร้อมทั้งติดป้ายประเภทสินค้าอันตรายที่บรรจุ 
ในตู้สินค้านั้น 
ข้อ  ๓๐  ตู้สินค้าที่บรรจุสินค้าทั่วไป  เมื่อทําการรมยาแล้วต้องติดเครื่องหมายรมยาที่ประตู 
ตู้สินค้า  โดยระบุชื่อสารเคมีที่ใช้และวันที่ทําการรมยา  พร้อมทั้งติดป้ายประเภทที่  ๙  UN  No.  ๓๓๕๙  ไว้ด้วย  
และต้องปฏิบัติตาม  IMO  อย่างเคร่งครัด 

ข้อ  ๓๑  บริษัทที่ดําเนินการรมยาต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่จากสํานักควบคุมพืช
และวัสดุการเกษตร  กรมวิชาการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ในขณะที่ทําการรมยา  ต้องปฏิบัติงาน
ด้วยความรอบคอบ  ให้เกิดความปลอดภัยแก่ชีวิต  ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด  เมื่อดําเนินการ
แล้วเสร็จ  ต้องนําภาชนะ  หรือหีบห่อบรรจุสารเคมีที่ใช้รมยาและเศษวัสดุต่าง ๆ  ออกจากเขต  ทลฉ.  
และห้ามทิ้งเศษวัสดุข้างต้นในเขต  ทลฉ.  โดยเด็ดขาด 

*ผู้ดำเนินการอบยา รมยา ต้องแต่งกายสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้เหมาะสมให้การปฏิบัติงาน เช่น หน้ากากป้องกันไอระเหย ถุงมือยาง และรองเท้านิรภัย ป้องกันเป็นต้น หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ ศูนย์ความปลอดภัย (Safety Center) โทร 038404777 E-mail : dgps@jwd-logistics.com

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ เพื่อปฏิบัติให้สอดคล้องกับระเบียบการ ท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้าอันตรายของท่าเรือแหลมฉบัง  พ.ศ. 2559 และความปลอดภัยในการดำเนินการอบยา รมยา ในเขตพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง

คลังสินค้าอันตราย ท่าเรือแหลมฉบัง