ข่าวและกิจกรรม

ประกาศดีเดย์ 1 มี.ค. ท่าเรือแหลมฉบังเปิดใช้ประตู 1 กำหนดให้รถประเภทต่างๆเข้า-ออกเฉพาะตามประตูตรวจสอบที่กำหนด เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรภายในท่าเรือแหลมฉบัง
2561-02-22

เรียน ผู้ใช้บริการ และบริษัทรถขนส่งสินค้าอันตราย ทุกท่าน

เนื่องด้วยทางท่าเรือแหลมฉบัง ได้ประกาศ ท่าเรือแหลมฉบัง เรื่อง การกำหนดการใช้บริการประตูตรวจสอบสินค้า ณ ท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อให้การใช้บริการ และมาตรการในการขนส่งสินค้าในเขตท่าเรือแหลมฉบัง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยปลอดภัย เหมาะสมและสอดคล้องกับสิ่งอำนวยความสะดวกในท่าเรือแหลมฉบัง จึงกำหนดประเภทรถในการเข้าใชบริการที่ประตูตรวจสอบที่ท่าเรือแหลมฉบัง ดังนี้

ประตูตรวจสอบ ประเภทรถที่เข้าใช้บริการ
ขาเข้า ขาออก
1

รถบรรทุกตู้สินค้า,รถบรรทุกสินค้ารถยนต์,รถบรรทุกตู้สินค้าเปล่า,รถบรรทุกประเภทหางเปล่า,

รถบรรทุกสินค้าทั่วไป,รถบรรทุกสินค้าประเภทน้ำตาล,รถยนต์สินค้าส่งออก

2 รถจักรยานต์,รถยนต์ส่วนบุคคล,รถที่ได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะ
3 รถบรรทุกตู้สินค้า -
4 รถบรรทุกตู้สินค้า -

หากต้องการคำแนะนำให้ติดต่อกับ ศูนย์รับแจ้งเหตุ แผนกรักษาความปลอดภัย กองบริหารงานทั่วไป สำนักบริหารงานสนับสนุน ท่าเรือแหลมฉบัง หมายเลขโทรศัพท์ 0-38-490111

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ศูนย์ความปลอดภัย คลังสินค้าอันตราย ท่าเรือแหลมฉบัง บริษัท JWD InfoLogistics Public Company Limited