ข่าวและกิจกรรม

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร
2561-05-28

เรียน ผู้ใช้บริการ และผู้ที่สนใจทุกท่าน

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร "JWD DG Training " สินค้าอันตราย ท่าเรือแหลมฉบัง ในวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม สโมสรท่าเรือแหลมฉบัง โดยเริ่มลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง เวลา 9.00 น. และนำส่งแผนที่สโมสรท่าเรือแหลมฉบัง (ตามเอกสารแนบ)

โดยขอประกาศรายชื่อ ดังนี้

* อ้างอิงรายชื่อที่ทางผู้ขอเข้ารับการอบรมลงทะเบียน ผ่านทาง Google Forms และทางบริษัทฯ ได้พิจารณาให้สิทธิ์เข้าอบรมในวันและสถานที่ดังกล่าว

 

*รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม

*รายชื่อบริษัท

นส. อรนุช เลิศพนาลัย

S5 ASIA LIMITED

นส ณัฐกนก มงคลภูมิ

S5 ASIA LIMITED

Panit Phanpuvapath

Schenker (Thai) Limited

Ms. Uraithai Poolpipat

Schenker (Thai) Limited

นาย ปกรณ์ อุปมา

Staroverseas

นายประเทือง ทองชู

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี ทองชู เซอร์วิสเซส

นางสาวกมลพร ทรัพย์สายพิณ

Eastern Sea Laemchabang terminal Co., Ltd.

นายบรรลุชัย โสภากุล

Eastern Sea Laemchabang terminal Co., Ltd.

นายธัทกร ก่อสูงศักดิ์

STAR OVERSEAS CO.,LTD.

นางสาว จินาภา ประเทืองวงศ์

star overseas co.,ltd.

นายสมชาย แซ่อื้อ

บริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์(ประเทศไทย) จำกัด

นายปรเมศวร์ โพธิ์เกษมศานต์

บริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

นางสาวอุษา คำกะบวน

Biz Ocean Logistics Co.,Ltd.

นางสาว มุกรวี มีเชาว์

Daicel Safety Systems(Thailand)CO.,LTD.

นางสาวพัชดาภา ทนุผล

บริษัท ไดเซลเซฟตี้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

สวรรยา ชลยุทธ

บริษัท ไดเซล เซฟตี้ ซิสเต็ม ประเทศไทย จำกัด

Thitirat Samutnoi

shipco co.,Ltd.

นางสาวจุฬาภรณ์ แก้วคีรีวัน

บริษัท ดัมโก้ โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

Mr. Piya Naiwong

Shipco Co.,Ltd.

พิมลวรรณ พลสวัสดิ์

Daicel Safety Systems (Thailand) Co., Ltd.

นายบรรลุชัย โสภากุล

บ.อีสเทิร์น ซี แหลมฉบังเทอร์มินัล จำกัด

นางธิดาทิพย์ นุกูล

Linde (Thailand) Public Company Limited

นายเอกธนัช อยู่สุข

แหลมฉบังอินเตอร์เนชั่นแนล โร-โร- เทอร์มินัล

Warissara Jiraphunsuk

Damco Logistics (Thailand) Co.Ltd.

นายสามารถ มูลอามาตย์

True Logistics Co.,Ltd.

Mr. Suchat Prachakdech

True Logistics Co.,Ltd.

Miss Thitirat Samutnoi

SHIPCO CO.,LTD.

นายทรงศักดิ์ ปะเลย์

เคมเทค อินโนเวชั่น จำกัด

นายพงศธร เอื้อเฟื้อกลาง

เคมเทค อินโนเวชั่น จำกัด

นายเดชาธร ปวิตราพรโชติ

BOOM GLOBAL

Mr. Chaipong Chankao

Logistics One Express Co,. Ltd

ชนา อรรถวรรณ

SRF INDUSTRY LTD.

นางสาวสุนิสา แก้วมหาชัย

KN INTERFRIGHT

นายภานุพงษ์ แก้วมหาชัย

KN INTERFRIGHT

นายธรรมศิษฏ์ ธิติธรณ์ธรรม

บริษัท ธีราธิติ จำกัด

นางสาวหทัยทิพย์ ฟองวารินทร์

แหลมฉบังอินเตอร์เนชั่นแนล โร-โร เทอร์มินัล จำกัด

นางสาวธันย์ชนก กมุทะรัตน์

บริษัท เอ็น.วาย.เค. ดิสทริบิวชั่น เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

นายสมบุญ อารีอาสนธรรม

บริษัท เอ็น.วาย.เค. ดิสทริบิวชั่น เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

สุกัญญา แก้วใสแสง

บริษัทลินเด้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

นาย ต่วน จัดงูเหลือม

Boom Global

Jintana

Poomipatanapong

นางสาวกนกวรรณ ลาภแก้ว

3M Thailand Ltd.

ชิชา ยินดีวงษ์

3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด

กนิษฐา ยศตะโคตร

SRF Industries (thailand) LTD.

นายธีรวัฒน์ ศรีชัญญา

TIPS

นายปริญญา สุนทวนิค

TIPS

นายชานนท์ ศักดิ์เสรีกุล

TIPS

นายธนนท์ วิคะบำเพิง

TIPS

นายณัฏฐพล แย้มละมัย

TIPS

Narong Luksanapirom

Linde

นางสาววสุนัฐ เนตรสืบสาย

Linde (Thailand) Co,LTD.

Miss Suphattra Rujirakphiphat

Transcontainer Logistics (Thailand) Co.,Ltd.

นางสาว ฤทัยรัตน์ ทองศิริ

TRANSCONTAINER LOGISTICS(THAILAND) CO.,LTD.

นางสาววิไลลักษณ์ แซ่โค้ว / นายธานินทร์ สบายใจ

Union T. International Co.,Ltd.

นางจุรีรัตน์ ภูมิพัฒนพงศ์

Grand Emporium Logistics Co.,Ltd.

นางสาวนฤมล รัตนางศุ

Grand Emporium Logistics Co.,Ltd.

อนุชิต ไตรยศ

บริษัท คาร์โก ซีเคียวริ่งเซอร์วิส(ประเทศไทย)จำกัด

นางสาว ณิชกมล สงชูอภิวัฒโน

transcontainer logistics(Thailand) co.,ltd

K. Methawee Boonlue

WICE Logistics Public Company Limited

K. Rachuda Jaturapiya

WICE Logistics Public Company Limited

จงใจ ปลื้มผล

บริษัท เอ็น วาย เค ออโต้ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

นิติพงศ์ ศักดิกุล

บริษัท เอ็น วาย เค ออโต้ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

 

 

หมายเหตุ :

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ Download เอกสารประกอบการอบรม ได้ที่ http://www.dg-net.org/

ศูนย์ข้อมูลด้านสินค้าอันตราย > Download เอกสารประกอบการอบรม : JWD DG TRAINING 2018 (ุ6 ฉบับ)

หรือ สามารถ Scan QR Code ได้ที่จุดลงทะเบียน 

***ทางบริษัทฯ ขอสงวนไม่แจกเอกสารประกอบการอบรม เนื่องจากได้ดำเนินการประหยัดพลังงานในการใช้กระดาษในการประกอบการอบรมในครั้งนี้ จึงขออภัยมา ณ ที่นี้

 

ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ

ศูนย์ความปลอดภัย 

คลังสินค้าอันตราย ท่าเรือแหลมฉบัง

ดาวน์โหลด