ข่าวและกิจกรรม

แจ้งกำหนดเวลาการขออนุญาตรมยาในพื้นที่คลังสินค้าอันตราย ท่าเรือแหลมฉบัง
2561-07-03

เรียน ผู้ใช้บริการทุกท่าน

สิ่งที่แนบมาด้วย : แบบขออนุญาตรมยาตู้สินค้า หรือเติมน้ํายาทําความเย็นตู้สินค้า (ทลฉ. สคอ.๐๔)

               ตามประกาศระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้าอันตรายของท่าเรือแหลมฉบัง พ.ศ. 2559 หมวดที่ 6 ว่าด้วยเรื่อง การอบยา รมยา ในพื้นที่คลังสินค้าอันตราย โดยขอให้ผู้ใช้บริการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน สิ่งแวดล้อม และอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่คลังสินค้าอันตราย

               เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกับการอบยา รมยา ทั้งนี้ทางคลังสินค้าอันตราย ขอแจ้งกำหนดการให้ทางผู้ใช้บริการ ที่ประสงค์รมยาตู้สินค้าขาออกต้องยื่นแบบขออนุญาตรมยาตู้สินค้า  หรือเติมน้ำยาทําความเย็นตู้สินค้า (ทลฉ. สคอ.04)  ตามแบบแนบท้ายระเบียบฯ ที่กองการท่า ท่าเรือแหลมฉบัง และคลังสินค้าอันตราย ก่อนดําเนินการรมยาไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง และปฏิบัติงานภายในช่วงเวลา 08.00 – 12.00 น. และ 13.30 น. – 16.30 น. ณ พื้นที่รมยา คลังสินค้าอันตราย ท่าเรือแหลมฉบัง โดยได้รับการรับรองความปลอดภัยก่อนการดำเนินการทุกครั้ง

 

               จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดดำเนินการด้านความปลอดภัย

               ศูนย์ความปลอดภัย

               บริษัท  เจดับเบิ้ลยูดี  อินโฟโลจิสติกส์  จำกัด (มหาชน)

ดาวน์โหลด