ข่าวและกิจกรรม

ประกาศตารางการแบ่งกลุ่มประเภทสินค้าอันตรายของท่าเรือแหลมฉบัง ตามประกาศระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้าอันตรายของท่าเรือแหลมฉบัง พ.ศ. 2559
2561-08-20

เรียน ผู้ใช้บริการทุกท่าน

ตามประกาศระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้าอันตรายของท่าเรือแหลมฉบัง  พ.ศ. 2559 ทางคลังสินค้าอันตรายขอเน้นย้ำตามตารางการแบ่งกลุ่มประเภทสินค้าอันตรายของท่าเรือแหลมฉบังแนบท้ายระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวในการแบ่งกลุ่มประเภท ดังนี้

กลุ่มที่ ๑ :  ห้ามขนถ่ายที่ท่าเรือแหลมฉบัง  ยกเว้นสารโคบอลต์ - ๖๐, Tantalum Glass, Tantalum - Niobium  
Concentrate, Tantalite หรือ Columbite 
กลุ่มที่ ๒ :  ให้ขนถ่ายข้างลําเรือ  เพื่อส่งมอบโดยตรง 
กลุ่มที่ ๓ :  ให้ฝากเก็บที่คลังสินค้าอันตราย 

หมายเหตุ : สินค้าอันตรายที่เข้าท่าเรือแหลมฉบังจะต้องคีย์ข้อมูลเข้าระบบ DG-Net ทุกครั้ง ภายในเวลาที่ระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้าอันตรายของท่าเรือแหลมฉบัง  พ.ศ. 2559 กำหนด

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

คลังสินค้าอันตราย ท่าเรือแหลมฉบัง

ดาวน์โหลด