ข่าวและกิจกรรม

ประกาศ Update เอกสารคู่มือการใช้ Manual DG-Net_V1.01 DATE : 12-FEB-2019
2562-02-12

เรียน ผู้รับบริการทุกท่าน

ทางบริษัทแจ้งประกาศ Update เอกสารคู่มือการใช้ Manual DG-Net_V1.01 DATE : 12-FEB-2019 เพื่อให้ผู้รับบริการยืนข้อมูลสินค้าอันตราย ได้ครบถ้วนสอดคล้องกับประกาศ : ระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้าอันตรายของท่าเรือแหลมฉบัง  พ.ศ. 2559 ที่เริ่มประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ได้เพิ่มเติมหัวข้อการพัฒนาระบบ DG-Net ดังนี้

วิธีการกรอกข้อมูลของสินค้าอันตราย

  • สินค้าอันตรายขนถ่าย สอ.01 (IMPORT)
  • สินค้าอันตรายวางอยู่บนเรือผ่านท่า สอ.03 (THROUGH CARGO)
  • สินค้าอันตรายถ่ายล าขนถ่ายขึ้นจากเรือ สอ.04 (TRANSHIPMENT / INBOUND)
  • สินค้าอันตรายบรรทุก สอ.02 (EXPORT)
  • สินค้าอันตรายถ่ายล าขนถ่ายขึ้นจากเรือ สอ.04 (TRANSHIPMENT / OUTBOUND)

ทางผู้รับบริการทุกท่านสามารถ Download คู่มือการใช้งานดังกล่าว เพื่อปฏิบัติให้สอดคล้องกับ IMDG Code และระเบียบท่าเรือต่อไป

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ คลังสินค้าอันตราย โทร 038-404-700 ต่อ 1000

(รายละเอียดสามารถ Download ได้ตามเอกสารแนบ)

 

คลังสินค้าอันตราย ท่าเรือแหลมฉบัง

ดาวน์โหลด