ข่าวและกิจกรรม

ประกาศ DG -Net : IMDG Code 40-20
2564-06-18

เรียน ผู้ใช้บริการทุกท่าน

เพื่อความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าอันตรายมีการ อัพเดท ข้อมูล IMDG Code 40-20 

ทางคลังสินค้าอันตราย ท่าเรือแหลมฉบัง จึง Upload ข้อมูลการเปลี่ยนแปลง IMDG Code 40-20  เพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติมในการยื่นข้อมูลสินค้าอันตราย ตามระเบียบท่าเรือแหลมฉบัง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย

คลังสินค้าอันตราย ท่าเรือแหลมฉบัง