ประจำวันที่ 24-07-2024

ลำดับ เรือเข้า ได้รับเอกสาร เรือ/VOY AGENT CONTAINER NO. หมายเหตุ SIZE เวลาเปิด(น) เปิดจริง(น)
1 22-07-2024 CALLAO BRIDGE/257S ONE NYKU4349514 40 10:00-11:00
2 20-07-2024 MILD PEONY/2428S SJJ TWCU2162189 20 11:00-12:00 11:45
3 22-07-2024 CALLAO BRIDGE/257S ONE BEAU5416071 40 11:00-12:00 12:11
4 22-07-2024 CALLAO BRIDGE/257S ONE BMOU1536480 20 11:00-12:00 12:10
5 22-07-2024 CALLAO BRIDGE/257S ONE BMOU5075051 40 11:00-12:00 12:11
6 22-07-2024 CALLAO BRIDGE/257S ONE BSIU2856400 20 11:00-12:00 12:10
7 22-07-2024 CALLAO BRIDGE/257S ONE MOAU6738160 20 11:00-12:00 12:10
8 22-07-2024 CALLAO BRIDGE/257S ONE MOAU6775544 20 11:00-12:00 12:11
9 22-07-2024 CALLAO BRIDGE/257S ONE NYKU4894340 40 11:00-12:00
10 22-07-2024 CALLAO BRIDGE/257S ONE ONEU2319478 20 11:00-12:00 12:11
11 22-07-2024 CALLAO BRIDGE/257S ONE TGBU3304980 20 11:00-12:00 12:11
12 22-07-2024 CALLAO BRIDGE/257S ONE TCNU5565047 40 13:00-14:00

ตู้นอกแผนเปิด

ลำดับ เรือเข้า ได้รับเอกสาร เรือ/VOY AGENT CONTAINER NO. หมายเหตุ SIZE เวลาเปิด(น) เปิดจริง(น)


ไม่มีรายการเปิดตู้สินค้านอกแผน