ประกาศ

รายการ ดาวน์โหลด
New : Update อัตราค่าภาระคลังสินค้าอันตราย !
เอกสารคู่มือการใช้ Manual DG-Net_V1.01 DATE : 12-FEB-2019
Download เอกสารประกอบการอบรม : JWD DG TRAINING 2018
เอกสารคู่มือการใช้งาน DG-NET ฉบับ Update 14-07-2016
ความปลอดภัยการชักตัวอย่างคลังสินค้าอันตราย ท่าเรือแหลมฉบัง(อุปกรณ์ & PPE ที่เหมาะสม)
ข้อกำหนดมาตรฐาน GHS & Safety Data Sheet (SDS) & DG-NET
ประกาศ การรถไฟแห่งประเทศไทย เรื่อง วิธีดำเนินการเกี่ยวกับสินค้าอันตรายที่สถานีบรรจุและแยกสินค้า (ICD/รพท.) การรถไฟฯ ลาดกระบัง
การจัดการเหตุฉุกเฉินเบื้องต้น เกี่ยวกับสินค้าค้าอันตรายรั่วไหล
IMDG Code & DG Regulations
DG Identification & DG Stowage/Segregation
โปรแกรมคำนวณอัตราค่าภาระสินค้าอันตราย ท่าเรือแหลมฉบัง
ตารางการจัดวาง/จัดเก็บและการบรรทุกรวมกันของสินค้าอันตราย
ข้อกำหนด IMDG Code เกี่ยวกับ Vehicles (UN 3166 & 3171, Class 9) & Limited Quantities
การดำเนินงานด้านความปลอดภัยสินค้าอันตราย (JWD Safety Center)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Safety Data Sheet
การติดป้ายและเครื่องหมายสินค้าอันตราย (Placarding and Marking of Cargo Transport Units)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ GHS
ขั้นตอนการกรอกข้อมูลสินค้าอันตรายใน DG-NET
การจำแนกประเภทสินค้าอันตราย ตามข้อกำหนดการขนส่งสินค้าอันตรายทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Dangerous Goods Code, IMDG Code)
ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง กำหนดค่าธรรมเนียมและค่าบริการเกี่ยวกับตู้สินค้าอันตรายที่ท่าเรือแหลมฉบัง
ขอความร่วมมือปฏิบัติตามประกาศการท่าเรือฯ อย่างเคร่งครัด
ประกาศสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้าอันตรายของท่าเรือแหลมฉบัง
การตรวจสอบคนขับรถและรถบรรทุกสินค้าอันตราย
STAR MAGAZINE (MARCH 2015) "บริหารคลังสินค้าอันตราย ด้วยแนวคิด อะไรที่ป้องกันได้ ก่อนเกิดเหตุ JWD จะทำ"
คู่มือ การใช้ระบบ DG-NSW
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง คู่มือการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย พ.ศ. 2550
คู่มือ การนำเข้าหรือส่งออกวัตถุอันตรายที่เป็นของเสียเคมีวัตถุ ตาม พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และของเสียอันตรายตามอนุสัญญาบาเซล
Low Bed Truck Trailer Service Charges
การเก็บค่าล่วงเวลาให้บริการนอกเวลาทำการบริษัทฯ ในตู้สินค้าประเภท LCL
JWD DG Warehouse Facilities & JWD Safety Center