การอบรม

ศูนย์ความปลอดภัย บริษัท JWD InfoLogistics Public Company Limited จัดอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้าอันตรายที่ท่าเรือแหลมฉบัง “DG Training” ประจำปี 2558[ปิดรับสมัครอบรมเรียบร้อยแล้ว]

ศูนย์ความปลอดภัยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับลูกค้าผู้ประกอบการเกี่ยวกับสินค้าอันตรายท่าเรือแหลมฉบัง "DG Training" ร่วมกับท่าเรือแหลมฉบัง อบรมความรู้เกี่ยวกับสินค้าอันตรายระดับประเทศ ถึงการพัฒนาความปลอดภัยสินค้าอันตรายตามวิธีปฏิบัติของระเบียบท่าเรือแหลมฉบัง และตามประมวลข้อบังคับว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตรายทางทะเล(IMDG Code)ตามองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ(IMO)
2558-05-08

ศูนย์ความปลอดภัย ร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม “เจ้าหน้าที่ด้านการเก็บกู้สารเคมีและวัตถุอันตราย ทีม (HAZMAT)ทีมการแพทย์ (MEDICAL)“

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา ศูนย์ความปลอดภัย ร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ด้านการเก็บกู้สารเคมีและวัตถุอันตรายทีม (HAZMAT) ทีมการแพทย์ (MEDICAL) ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ หน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน ตลอดจนถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและทีมการการแพทย์ ทีมกู้ภัยอาสาสมัคร จังหวัดชลบุรี ร่วม 100 กว่าชีวิต เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี กรณีอุบัติเหตุจากการขนส่งสารเคมีและวัตถุอันตราย ประจำปี 2558 ในวันที่ 16 มีนาคม 2558 บนถนนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 กม. 2 ช่องทางขาเข้าจังหวัดชลบุรี พื้นที่ตำบลหนองข้างคอก อ.เมือง จ.ชลบุรีโดยในภาคเช้าวิทยากรทำการฝึกอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารเคมี/วิธีการป้องกันอันตรายจากสารเคมีและการปฐมพยาบาลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ ส่วนภาคบ่ายเป็นการฝึกซ้อมผจญเพลิงอุบัติเหตุจากการขนส่งสารเคมีและวัตถุอันตราย พร้อมทั้งการควบคุมสถานการณ์สารเคมีที่รั่วไหลในพื้นที่และสิ่งแวดล้อม
2558-03-10

ศูนย์ความปลอดภัยได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการอยู่อย่างปลอดภัย เข้าใจอุบัติภัยจากสารเคมี เทศบาลเมืองแหลมฉบัง

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา ศูนย์ความปลอดภัยได้รับเชิญจากท่านนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เชิญเป็นวิทยากรในโครงการอยู่อย่างปลอดภัย เข้าใจอุบัติภัยจากสารเคมี แก่เยาวชนร่วม 200 คน มอบความรู้ด้านอุบัติภัยจากสารเคมี เพื่อพัฒนาศักยภาพของ ผู้เข้ารับการอบรมในการเตรียมความพร้อมรับมือจากอุบัติภัยจากสารเคมีและลดผลกระทบอันตรายต่อสุขภาพ อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนให้สามารถอยู่ร่วมกันกับเมืองอุตสาหกรรมได้อย่างปลอดภัยอีกด้วย
2558-03-10

ศูนย์ความปลอดภัยบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยสำหรับสินค้าอันตรายให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม และมหาวิทยาลัยบูรพา

เมื่อวันที่ 26 และ 27 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา ศูนย์ความปลอดภัย JWD InfoLogistics Public Company Limited ได้ให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยสินค้าอันตรายให้กับนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม และมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับสินค้าอันตรายต่อไปในอนาคต
2558-03-10

ศูนย์ความปลอดภัยร่วมกับ สำนักควบคุมวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าอันตรายกแก่สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย (สมาคม Shipping)

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา ศูนย์ความปลอดภัย JWD InfoLogistics Public Company Limited ได้รับเกียรติจากสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย (สมาคม Shipping) ให้เป็นวิทยากรรับเชิญร่วมกับ สำนักควบคุมวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยบรรยายในหัวข้อเกี่ยวกับ ข้อกำหนดการขนส่งสินค้าอันตรายทางทะเลระหว่างประเทศ และกฏหมายที่เกี่ยวกับสารเคมี/วัตถุอันตรายของประเทศไทย
2558-03-10

การร่วมการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี

นายกเทศมนตรีเทศบาลดอนหัวฬ่อ/ เจ้าหน้าที่ WASHINGTON/ ที่ปรึกษากระทรวงวัฒนธรรม/ เจ้าหน้าที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ เจ้าหน้าที่บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด ร่วมเปิดงาน " การบริหารจัดการภัยพิบัติสารเคมี " ณ เทศบาลดอนหัวฬ่อ วันที่ 2 - 4 พฤษภาคม 2555
2555-06-09