ข้อดีของระบบ DG-NET

8 เหตุผลดีๆที่มอบให้แก่ผู้ใช้บริการ DG-NET

  • เพื่อร่วมสร้างมาตรฐานการบริการให้กับผู้ประกอบการในการนำเข้าและส่งออกสินค้าอันตรายให้มีความถูกต้องรวดเร็วและแม่นยำมากขึ้น
  • เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการนำเข้าและส่งออกสินค้าอันตรายให้สามารถทำการตรวจสอบสถานะสินค้าได้เองแบบออนไลน์ (Real-time Track & Trace)
  • เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการให้บริการและยกระดับความเป็นมืออาชีพในการเป็นผู้รับผิดชอบคลังสินค้าอันตรายแหลมฉบัง
  • เพื่อเป็นผู้นำและเป็นศูนย์กลางในการให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับคลังสินค้าอันตรายและสินค้าอันตรายแหลมฉบังให้กับประชาชน
  • เพื่อยกระดับคลังสินค้าอันตรายและผู้ประกอบการสินค้าอันตรายภายในแหลมฉบังให้มีความสามารถเพื่อแข่งขันกับนานาประเทศได้
  • เพื่อเพิ่มความโปร่งใสในการตรวจสอบข้อมูลในการทำงานย้อนหลังได้ในทุกขั้นตอน
  • เพื่อเป็นศูนย์กลางในการแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงทีในกรณีการเกิดอุบัติเหตุระหว่างการขนส่ง
  • สามารถเพื่อเป็นระบบต้นแบบในการนำระบบไปทีเข้ามามีส่วนร่วมกับการบริหารงานระหว่างประชาชน, หน่วยงานราชการ และผู้ประกอบการคลังสินค้าอันตรายเพื่อลดผลกระทบจากการทำลายสิ่งแวดล้อมทางอ้อมในกรณีการเกิดอุบัติเหตุสารเคมีรั่วไหลระหว่างการขนส่ง